Realizace záchranného programu užovky stromové v Poohří

Cíle

Populace užovky stromové v údolí Ohře je mimořádně ohrožená a velmi zranitelná. Během posledních desetiletí zde byl zaznamenán výrazný úbytek počtu jedinců i zmenšení areálu. Ohrožujících faktorů je celá řada - změny biotopů, nedostatek líhnišť, zvýšený autoprovoz, nepůvodní predátoři. Tento projekt zahrnuje několik zásadních opatření pro udržení, stabilizaci a podporu této jedinečné izolované populace. Jedná se zejména o průběžnou údržbu a nezbytnou rekonstrukci dříve zbudovaných líhnišť, péči o významné biotopové prvky, zejména pak o zídky, výzkum reprodukce jako nezbytný předpoklad dlouhodobé prosperity druhu, odhad početnosti populace pro zhodnocení efektivnosti doposud provedených opatření, monitoring biotopů, podporu likvidace nepůvodních predátorů a obnovu drobných vodních ploch za účelem podpory celkové biodiverzity území a zvýšení pestrosti potravní nabídky pro užovku stromovou.

Realizace

1) Pravidelná údržba a celková rekonstrukce dříve zbudovaných líhnišť

Projekt předpokládá rekonstrukci 6 líhnišť a průběžnou údržbu 12 líhnišť, celkem tedy bude ošetřeno 18 líhnišť. V průběhu celé sezóny dochází k údržbě a opravě všech líhnišť pro užovku stromovou. Ke konci listopadu 2015 budou hotovy všechny naplánované práce.

2) Péče o zídky

V rámci projektu je plánováno čištění zídek na 4 lokalitách. Ke konci listopadu jsou všechny naplánované práce hotovy.

3) Obnova drobných vodních ploch v Poohří

V rámci projektu byly vyhloubeny 4 tůně pro obojživelníky a vodní bezobratlé. Dvě tůně nacházející se v pastvině byly oploceny.

4) Odhad velikosti populace

V průběhu sezóny 2015 bylo odchyceno a individuálně označeno přibližně 130 exemplářů užovky stromové. Odhad početnosti bude proveden pomocí metody mark-recapture.

 5) Výzkum reprodukce

V průběhu sezóny 2015 byly do vybraných líhnišť instalovány dataloggery měřící teplotu každých 90 minut. Naměřené hodnoty budou následně vyhodnoceny. V líhništích bylo po období inkubace nalezeno přibližně 160 zbytků vaječných obalů užovky stromové, což dokazuje úspěšnou reprodukci druhu.

 6) Podpora likvidace nepůvodních predátorů

V rámci realizace tohoto opatření byla sjednána spolupráce s nájemcem honitby – Kolínskou lesní společností s.r.o. ve smyslu odlovu geograficky nepůvodních druhů (mýval severní, psík mývalovitý nebo norek americký).

 7) Monitoring biotopů

V rámci tohoto opatření bylo sledováno několik desítek stávajících biotopů s aktuálním či potenciálním výskytem užovky stromové dle metodiky záchranného programu.

Výsledky

  • 6 rekonstruovaných líhnišť pro užovku stromovou
  • 12 doplněných a opravených líhnišť pro užovku stromovou
  • 4 ošetřené zídky pro užovku stromovou
  • 4 vyhloubené vodní tůně (z toho 2 oplocené)
  • 130 odchycených a  individuálně označených exemplářů užovky stromové
  • 12 líhnišť sledovaných dataloggery se záznamem naměřené teploty
  • nález 160 zbytků vaječných slupek v líhništích
  • 50 sledovaných biotopů dle metodiky záchranného programu