Hadí údolí - osvěta o užovce stromové v Poohří

Cíle

V roce 2008 byl schválen záchranný program pro užovku stromovou (Zamenis longissimus). Ta se v ČR vyskytuje pouze ve třech oblastech, přičemž populace v Poohří (na kterou je zaměřen předkládaný projekt) je naší jedinou izolovanou populací, čímž nabývá nadnárodního významu. Tato populace je mimořádně ohrožená a velmi zranitelná. Během posledních desetiletí zde byl zaznamenán výrazný úbytek počtu jedinců i zmenšení areálu vlivem mnoha ohrožujících faktorů.
Zdejší populace je vůbec nejsevernějším výskytem v rámci areálu druhu a zřejmě díky suboptimálním klimatickým podmínkám je nezvykle silně vázána na člověka a jeho hospodaření v krajině. Systematický výzkum této populace prokázal, že více než 95 % populace je vázáno na antropogenní prvky v krajině - nalezneme ji nejen na kamenných zídkách, zahradách a kompostech, ale dokonce i v interiérech chat, domů, garáží a různých jiných staveb. Díky výše uvedeným skutečnostem má zcela zásadní význam trvalá a intenzivní osvěta mezi místním obyvatelstvem i náhodnými návštěvníky území. Tento projekt tedy zahrnuje několik různých osvětových opatření - poradenství a infocentrum, informační materiály a informační akce pro veřejnost, důležitých pro kladný vztah lidí k užovce stromové, což je předpokladem dlouhodobé prosperity druhu v zájmovém území.

Realizace

1) Poradenství a infocentrum

Vzhledem k již popsané vazbě způsobu života užovky stromové na lidská sídla a lidské činnosti je poradenství a systematická osvěta velmi důležitá. V rámci projektu byla zbudována řada prvků s tematikou ochrany užovky stromové a místního přírodního bohatství v návaznosti na již funkční infocentrum. Konkrétně se jedná o tato opatření:

- zbudování venkovních terárií a zřízení expozice našich plazů z oficiálních chovů
- zbudování kamenných zídek na pozemku za infocentrem jako ukázka přirozeného biotopu našich plazů
- umístění 5 informačních panelů
- umístění prvků pro zvýšení atraktivity pro chráněné živočichy a rostliny (ptačí a netopýří budky, minilíhniště pro užovku, hmyzí hotel, skalka a úkryt pro ještěrky atp.)
- oprava oplocení - nahrazení stávajícího oplocení novým dřevěným plaňkovým plotem

V infocentru je k dispozici odborný výklad o problematice užovky stromové a její ochrany v Poohří a bohatá nabídka informačních materiálů.

2) Osvětové akce pro veřejnost

V rámci projektu se uskutečnily následující osvětové akce:

Slavnostní zahájení hadí sezóny (20.červen 2015)
slavnostní setkání s občerstvením při příležitosti zahájení hadí sezóny, ukázka živých exemplářů našich hadů, unikátní výstava bezobratlých živočichů, odborné materiály o užovce stromové

Slavnostní ukončení hadí sezóny (26. září 2015)
slavnostní setkání s občerstvením při příležitosti ukončení hadí sezóny, prezentace fotografií Poohří a užovky stromové, ukázka živých exemplářů našich hadů, letová ukázka dravců a sov sdružení PENTHEA

 3) Osvětové materiály

V rámci projektu bylo vydáno několikdruhů informačních materiálů o užovce stromové – nálepka s tématem ochrany užovky stromové, podtácek s užovkou stromovou, informační leták o velikosti A4 oboustranný, pexeso na téma ze života užovky stromové a turistická mapa s vyznačením míst významných pro užovku stromovou a dalších přírodních, kulturních a historických míst v území.

Výsledky

  • přírodovědný park s 5 informačními panely a řadou prvků (ptačí a netopýří budky, hmyzí hotel, skalky pro ještěrky atp.)
  • venkovní terária s expozicí našich hadů
  • zídka pro hady
  • osvětové materiály - nálepka, mapa, leták, pexeso
  • realizace 2 osvětových akcí s neočekávanou návštěvností (220 návštěvníků v červnu a 150 návštěvníků v září)
  • více než 400 návštěvníků infocentra o užovce stromové